Uttarakhand Legislative Assembly (Formed in 2000)

Prakash Pant

Prakash Pant

Tenure: 2001-2002

Yashpal Arya

Yashpal Arya

Tenure: 2002-2007

Harbans Kapoor

Harbans Kapoor

Tenure: 2007-2012

Govind Singh Kunjwal

Govind Singh Kunjwal

Tenure: 2012-2017

Premchand Aggarwal

Premchand Aggarwal

Tenure: 2017-2022

Ritu Khanduri Bhushan

Ritu Khanduri Bhushan

Tenure: 2022-till date